Algemene Voorwaarden Staxxer 

 

Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanbod’ (in meervoud: ‘Aanbiedingen’): ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Staxxer.

Algemene voorwaarden’: onderhavige set algemene voorwaarden

Klant’: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Staxxer.

Staxxer’: de besloten vennootschap Staxxer B.V., gevestigd te Nijmegen.

Overeenkomst’:de tussen Staxxer en Klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product en/of de uitvoering van de Dienst, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Product’ (in meervoud: ‘Producten’): Europese btw administratie.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (uitnodigingen tot het doen van een) Aanbod, aanbieding, aanvaarding, opdracht, bevestiging en (te sluiten) Overeenkomst tussen Staxxer en Klant alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.

Afwijking van deze Algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de Algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Klant.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden in stand. Eerstgenoemde bepalingen worden in dat geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking hiervan.

Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Staxxer heeft aanvaard.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Staxxer daaraan niet gebonden.

Verplichtingen Klant

Klant draagt zorg en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan Staxxer in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens.

Klant is verplicht de door Staxxer geleverde producten na levering op eventuele tekortkomingen, gebreken te controleren.

Klant dient klachten over de producten op straffe van verval van elk vorderingsrecht zo spoedig mogelijk, doch wat betreft uiterlijk waarneembare gebreken binnen 7 dagen na levering en wat betreft niet uiterlijk waarneembare gebreken binnen 7 dagen na het moment waarop Klant de gebreken redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan de Ondernemer mee te delen. Elk vorderingsrecht vervalt hoe dan ook uiterlijk 30 dagen na levering.

Eventuele klachten die verband houden met op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door Klant na levering van het Product direct schriftelijk, voorzien van bewijsstukken, aan Staxxer kenbaar te worden gemaakt. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of tekortkomingen kan niet op een later moment aan Staxxer tegengeworpen worden.

Na het constateren van enig tekortkoming is Klant gehouden om al datgene te doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade. Klant is voorts gehouden om alle aanwijzingen van Staxxer ter zake op te volgen.

Klant is gehouden om alle voor het onderzoek van de klacht nodige medewerking aan Staxxer te verlenen, onder meer door Staxxer in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en verwerking van de producten. Indien Klant geen medewerking verleent of onderzoek van de klacht anderszins niet (meer) mogelijk is, kan Klant geen aanspraken meer geldend maken.

Retournering van de geleverde Producten aan Klant is niet mogelijk.

Indien de klacht door Staxxer gegrond wordt geacht, heeft de Staxxer, zonder tot verdere vergoeding van schade gehouden te zijn, de keus hetzij de geleverde Producten te vervangen of te herstellen, hetzij voor de geleverde producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. Tot enige andere verplichting is Staxxer niet gehouden.

Prijzen

Prijzen zijn exclusief btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld.

Staxxer is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de Overeenkomst. Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst een prijs is overeengekomen en daarna één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is het Staxxer tevens toegestaan de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Klant in rekening te brengen.

Staxxer behoudt zich het recht voor extra kosten die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst niet zijn voorzien bij Klant in rekening te brengen.

Betaling

Betaling door Klant van de aan Staxxer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Staxxer.

De door Staxxer gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Indien Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Staxxer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

Indien Klant niet voldoet aan haar betalingsverplichting binnen de gestelde termijn is Staxxer in dat geval bevoegd om de levering van het Product op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Staxxer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beeindiging van de werkzaamheden.

Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Staxxer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Levering en Uitvoering

Staxxer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Staxxer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding.

Opschorting en Ontbinding

Enkel Staxxer is gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of (b) die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

(a)Klant enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

(b)ten aanzien van Klant faillissement of surséance van betaling is aangevraagd;

(c)de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;

(d)executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Klant;

(e)Staxxer gegronde redenen heeft om te vrezen dat Klant niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Staxxer gesloten Overeenkomst(en) te voldoen en Klant op verzoek van Staxxer niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Alle vorderingen die Staxxer in de gevallen bedoeld als in lid 1 van dit artikel op Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

Klant is niet gerechtigd zich jegens Staxxer op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.

Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van haar verplichtingen.

Intellectuele Eigendom

Staxxer behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met het Product. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Staxxer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Klant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan Staxxer. Voor zover een dergelijke overdracht niet door deze Algemene voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Klant op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van deze overdracht.

Aansprakelijkheid

Staxxer wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.

Klant zal Staxxer voor eventuele tekortkomingen of voor het gebruik door Koper van het geleverde Product op geen enkele wijze aansprakelijk houden. Staxxer aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt.

De totale aansprakelijkheid van Staxxer wegens een toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximaal bedrag van 50% van de voor het Product bedongen prijs (excl. btw). De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover Klant deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:

(a)de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

(b)de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om het Product van Staxxer aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover Koper aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden heeft voldaan;

(c)de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

Uitgesloten van aansprakelijkheid van Staxxer is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld voorgaande opsomming.

Staxxer is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een Aanbod.

Staxxer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Staxxer is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Staxxer bekend was.

Staxxer is niet aansprakelijk voor door Klant dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Klant of enige derde van het door Staxxer geleverde Product.

Buiten de in de opsomming genoemde gevallen is Staxxer op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Staxxer en in dat geval beperkt tot een schadebedrag tot stand gekomen met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van die schade wordt gebaseerd.

Klant kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig deze Algemene voorwaarden heeft geklaagd en hij Staxxer, voor zover nodig – onder het stellen van een redelijke termijn – schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Staxxer ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Staxxer uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Staxxer kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van Staxxer en/of Koper en/of derden, pandemieën, ziekte uitbraken, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), sanctiewetgeving die uitvoering verhindert, oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is Staxxer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden.

Indien Staxxer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.

Staxxer is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting.

Geheimhouding

Klant verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijk karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak tot bekendmaking verplicht, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte nodzakelijk is.

Klant verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting, zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel, met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of Klant ingeschakelde derden overeen te komen.

Staxxer behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Klant en/of de voor hem werkzame personen en/of de door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel met onmiddelijke ingang te ontbinden.

Inschakelen Derden

Staxxer is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Deze derden opereren voor eigen rekening en risico en Klant kan Staxxer niet aansprakelijk houden voor enigerlei gedragingen van deze derden. Staxxer kan deze derden in vrijwaring oproepen in het geval dat Staxxer wordt aangesproken door Klant weges een door deze derden veroorzaakte schade.

Overigens

Op elke Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Staxxer en Klant is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Staxxer en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Staxxer is gevestigd.

Alle aanspraken jegens Staxxer vervallen, indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de Klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Niet alleen Staxxer, maar ook alle (rechts)personen die bij de uivoering van enige opdracht van de Klant zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan Staxxer zijn of waren verbonden, kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.

Contactinformatie

  • Bedrijfsnaam: Staxxer B.V.
  • Adres: Gerard Noodtstraat 34, 6511 SW, Nijmegen
  • E-mailadres: support[at]staxxer.com
  • Kamer van Koophandel nummer: 81738021
  • Btw nummer: NL862201688B01